Privacy statement

Generali Nederland N.V. (verder: Generali), vindt uw privacy heel belangrijk en heeft daarom de bescherming van uw persoonsgegevens hoog in het vaandel staan. Via dit privacybeleid informeren wij u over het gebruik van uw persoonsgegevens door Generali.

Uw privacy bij Generali

Persoonsgegevens worden binnen Generali verwerkt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen.

Verantwoordelijkheid verwerking persoonsgegevens

Generali Nederland N.V. (Diemerhof 42 te Diemen) is de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Hiertoe behoren ook de verwerkingen van alle in Nederland gevestigde dochterondernemingen van Generali Nederland N.V. Het gaat om de volgende dochterondernemingen:

 • Generali levensverzekering maatschappij N.V.
 • Generali schadeverzekering maatschappij N.V.

Ons adres is:

Generali Nederland N.V.
Postbus 1888
1110 CL Diemen
KvK: 33171130

Verwerking persoonsgegevens bij Generali

Wij verwerken persoonsgegevens om financiële producten en diensten (zoals pensioenen en verzekeringen) aan te bieden, de bijbehorende dienstverlening uit te voeren en onze bedrijfsvoering en dienstverlening te verbeteren.

Wij kunnen telefoongesprekken opnemen en de informatie die wij via e-mail, (video)chat, social media of andere internetcommunicatiediensten verkrijgen vastleggen in uw klantdossier. Daarnaast kunnen wij uw gegevens gebruiken voor trainings- en opleidingsdoeleinden, statistische doeleinden en met het oog op bewijsvoering. Maar uw gegevens kunnen ook voor marketingdoeleinden worden gebruikt, zoals het aanbieden van andere financiële producten en diensten van Generali.

Ten slotte verwerken wij uw gegevens om een verantwoord acceptatie-, risico en fraudebeleid te voeren en om de integriteit van de financiële sector te waarborgen. Een digitaal onderzoek kan hierbij onderdeel zijn van de procedure. Wanneer wij het gerechtvaardigde vermoeden hebben dat u fraudeert, worden uw gegevens vastgelegd in het Centraal Informatie Systeem, het waarschuwingsregister van de Stichting CIS. Dit register is door Generali en andere verzekeraars te raadplegen. Wanneer u wordt opgenomen in het waarschuwingsregister, dan stellen wij u hier schriftelijk van op de hoogte.

Welke gegevens verwerkt Generali van mij

Welke gegevens wij van u verwerken, is afhankelijk van de producten en diensten die u van ons afneemt. De volgende (categorieën) van gegevens kunnen worden verwerkt:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens (telefoonnummer, e-mail)
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Identificatiebewijs en BSN
 • Gegevens betreffende uw beroep of onderneming
 • Betalings- en inkomensgegevens
 • Burgerlijke staat en gezinssamenstelling
 • Contract- en objectgegevens (bijvoorbeeld gegevens betreffende verzekerde objecten, een geldlening of onderpand)
 • Fiscale gegevens en gegevens voortvloeiende uit sociale wetgeving
 • Schadegegevens
 • Gegevens betreffende een incident

Bijzondere persoonsgegevens

Vanwege de aard van onze dienstverlening kan het zijn dat wij ook 'bijzondere persoonsgegevens' moeten verwerken. Het gaat dan met name om gegevens betreffende uw gezondheid en strafrechtelijke gegevens.

Gegevens betreffende uw gezondheid worden alleen verwerkt onder verantwoordelijkheid van de medisch adviseur (een BIG-geregistreerde arts) en enkel met uw toestemming. Mochten de gegevens door andere personen dan deze arts worden verwerkt, dan rust op deze personen dezelfde geheimhoudingsplicht als op de medisch adviseur uit hoofde van zijn medisch beroepsgeheim.

Indien bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt voor het beoordelen van uw verzekeringsaanvraag, verwijdert en vernietigt Generali de bijzondere persoonsgegevens als de aanvraag niet leidt tot een aanbod of de totstandkoming van een overeenkomst.

Melding bij het CBP

De verwerkingen van persoonsgegevens van Generali zijn gemeld bij het CBP onder de meldingsnummers 1255123 (Incidentenregister Levensverzekering maatschappij), 1106314 (Levensverzekeringadministratie), 1106443 (Hypotheekadministratie), 1588685 (Pensioenadministratie), 1106234 (Schadeverzekeringsadministratie), 1255080 (Incidentenregister Schadeverzekeringsmaatschappij) en 1556626 (Opname telefoongespreken).

Persoonsgegevens verstrekken aan derden

Om de overeenkomst die wij met u hebben uit te voeren, of omdat daar een wettelijke plicht toe bestaat, verstrekt Generali onder omstandigheden persoonsgegevens aan derden. Het gaat om de volgende categorieën van derden: uw adviseur, externe dienstverleners, Stichting CIS en overheidsinstanties.

Adviseur

Heeft u diensten of producten van ons afgenomen via een adviseur, dan kunnen wij gegevens uitwisselen met deze adviseur in het kader van het uitvoeren van de overeenkomst.

Externe dienstverleners (bewerkers)

Wij maken gebruik van externe dienstverleners die voor ons werkzaamheden uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van schade-expertisebureaus. Om hun diensten goed uit te voeren, gebruiken deze diensten persoonsgegevens. Deze dienstverleners staan onder de controle van Generali, zijn gebonden tot geheimhouding en mogen uw persoonsgegevens alleen verwerken zoals door ons opgedragen.

Stichting CIS

Het fraudewaarschuwingsregister van de Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS). Het privacyreglement van Stichting CIS is van toepassing. Deze vindt u op de website van Stichting CIS: www.stichtingcis.nl. U wordt schriftelijk op de hoogte gesteld wanneer u wordt opgenomen in dit register.

Overheden

Om onze wettelijke plichten na te komen (bijvoorbeeld op het gebied van de belastingwetgeving), kunnen uw gegevens worden verstrekt aan overheidspartijen. Wanneer er sprake is van (de verdenking van) een strafbaar feit, dan kunnen uw gegevens ook worden verstrekt aan de bevoegde autoriteiten (politie en OM), bijvoorbeeld in het geval van fraude. Ook geven we gehoor aan een gegevensvorderingen van politie en justitie indien we hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Beveiliging

Generali neemt adequate technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Het gaat om onder andere de fysieke beveiliging van onze locaties, maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging en het beveiligingsbewustzijn bij het personeel.

Bewaren en verwijderen

Generali bewaart persoonsgegevens zolang als deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met u hebben of de andere doelen waarvoor de gegevens zijn verzameld. Generali verwijdert of anonimiseert persoonsgegevens na het einde van de overeenkomst, tenzij het bewaren van persoonsgegevens noodzakelijk is ter voldoening van een wettelijke plicht.

Inzage en correctie

U heeft recht op inzage en correctie van uw gegevens. Wanneer u uw gegevens wilt inzien of wijzigen, kunt u hiertoe een schriftelijk verzoek indienen. U kunt uw verzoek per post of per e-mail richten aan:

Generali Nederland N.V.
t.a.v. Service en advies
Postbus 1888
1110 CL Diemen
service@generali.nl

U ontvangt binnen 4 weken reactie op uw verzoek.

Bezwaar

Uw persoonsgegevens worden door Generali gebruikt om u te informeren over relevante diensten en producten. Als u hier geen prijs meer op stelt, dan kunt u dit via service@generali.nl aan ons doorgeven.

Wijzigingen en aanpassingen Privacybeleid

Wij kunnen dit beleid wijzigen. Het verdient daarom aanbeveling om dit beleid geregeld te raadplegen (via de website), zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Bij ingrijpende wijzigingen wordt u daarvan door ons op de hoogte gesteld.

Contact

Heeft u vragen over het privacy statement? Neem gerust contact met ons op. Dat kan telefonisch, per e-mail, via de chat en via het webformulier. Hoe u ons ook benadert, wij beantwoorden uw vraag met alle aandacht.

Laatste wijziging: 1 april 2014