Alles over het UPO

Op het Uniform Pensioen Overzicht staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd. Jaarlijks ontvangt u een nieuw pensioenoverzicht. Hier leest u alles over het UPO.

ER STAAT 'GEEN PARTNER BEKEND' OF 'GEEN KINDEREN BEKEND' TERWIJL DIE ER WEL ZIJN - MOET IK DAT DOORGEVEN?

Nee, wij hebben die informatie niet nodig.

HOE KOMEN WIJ AAN HET RENTEPERCENTAGE VAN 0,29% OP HET UPO?

Om u een beeld te geven van het pensioen dat u kunt verwachten, gaan wij uit van een bepaald rentepercentage, de zogenaamde ‘voorbeeldrekenrente’. Voorheen werd de voorbeeldrekenrente jaarlijks vastgesteld door De Nederlandsche Bank. Vanaf 2016 moeten pensioenuitvoerders uitgaan van hun eigen actuele aankooptarieven als voorbeeldrekenrente.

Dit jaar is de voorbeeldrekenrente 0,29%; in 2016 was de (voorgeschreven) voorbeeldrekenrente 0,84% (2015: 2,2%). De voorbeeldbedragen op uw UPO zijn daardoor waarschijnlijk lager dan vorig jaar. Het pensioen dat u uiteindelijk krijgt is onder andere afhankelijk van de rekenrente die de uitvoerder, waar u uw pensioen aankoopt, hanteert op het moment dat u met pensioen gaat. Dat kan hoger of lager zijn dan de voorbeeldbedragen die in uw UPO staan.

WAT IS EEN UPO?

Het UPO is het Uniform Pensioen Overzicht. In dit overzicht staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd. Ook staat erin hoeveel uw partner en kinderen krijgen wanneer u overlijdt. De gegevens op uw UPO 2017 geven een overzicht van uw pensioenregeling op 31 december 2016. U heeft zo een overzicht van het pensioen dat u heeft opgebouwd. Elke pensioenuitvoerder hanteert dezelfde indeling op het UPO. Zo kunt u de bedragen op de verschillende UPO’s eenvoudig optellen of met elkaar vergelijken.

WANNEER KOMT HET UPO?

U ontvangt uw UPO 2017 in juli 2017. Als u via uw werkgever een pensioenregeling heeft of als u arbeidsongeschikt bent, ontvangt u een UPO. Als u op 31 december 2016 niet meer in dienst was, of als u geen pensioenregeling (meer) had bij Generali, dan krijgt u van ons niet elk jaar een UPO. U ontvangt dan eerst een 'UPO einde deelneming'. Vervolgens krijgt u minimaal eens in de 5 jaar een 'UPO gewezen deelnemer'. De eerstvolgende keer dat wij de 'UPO gewezen deelnemer versturen is voor 1 oktober 2020. Uw gegevens worden wel elk kwartaal bijgewerkt op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

HOE VAAK KRIJG IK HET UPO?

Als u via uw werkgever een pensioenregeling heeft, ontvangt u elk jaar een UPO. Bent u uit dienst, dan krijgt u minimaal 1 keer in de 5 jaar een UPO. Dit geldt voor alle pensioenregelingen bij (ex-)werkgevers.

WAAROM KRIJG IK HET UPO NIET VIA MIJN WERKGEVER?

De Pensioenwet schrijft voor dat de pensioenuitvoerder verantwoordelijk is voor het verstrekken en verzenden van een UPO. Als u via uw (ex-)werkgever een pensioen heeft of had bij Generali, ontvangt u het UPO van ons omdat wij de pensioenuitvoerder zijn.

ONTVANGT MIJN WERKGEVER DEZE INFORMATIE OOK?

Nee, uw werkgever krijgt geen kopie van uw UPO. Uw werkgever beschikt wel over uw pensioenreglement. Het pensioenreglement kunt u zowel bij ons als bij uw werkgever opvragen. 

Hierin staat wat geregeld en verzekerd is in de pensioenregeling van uw werkgever en wat dit voor u betekent. Bijvoorbeeld of uw eventuele partner en kinderen zijn opgenomen in uw pensioen. Bedragen zijn niet vermeld in het pensioenreglement. Voor het overzicht van de bedragen kijkt u op het UPO.

IK BEN MIJN UPO KWIJT - WAT NU?

U kunt natuurlijk een kopie van het UPO opvragen. Dat kunt u doorgeven aan uw contactpersoon bij uw werkgever. U kunt uw vraag ook telefonisch stellen. Of via chat, mail of webformulier. Wat voor u prettig is. Want u staat bij ons centraal. Uw gegevens staan ook op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Direct naar Service & Advies.

DE GEGEVENS OP MIJN UPO KLOPPEN NIET - WAT MOET IK DOEN?

Het kan zijn dat bepaalde gegevens nog niet zijn verwerkt in de administratie. Als uw gegevens naar uw mening niet juist of onvolledig zijn, dan kunt u dat doorgeven via uw werkgever. U kunt ook direct met ons contact opnemen. Dat kan telefonisch, per mail of via de chat. U kiest, want u staat bij ons centraal.

ER STAAT 'GEEN PARTNER BEKEND' OF 'GEEN KINDEREN BEKEND' TERWIJL DIE ER WEL ZIJN - MOET IK DAT DOORGEVEN?

Nee, wij hebben die informatie niet nodig.

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN UPO EN MIJNPENSIOENOVERZICHT.NL?

Het jaarlijkse UPO geeft inzicht in uw huidige pensioensituatie en www.mijnpensioenoverzicht.nl is een optelsom van pensioenbedragen (zowel bruto als netto). Op Mijnpensioenoverzicht.nl staan ook de pensioenaanspraken die u heeft opgebouwd bij andere werkgevers en uw AOW-rechten.

KRIJG IK JAARLIJKS EEN UPO VAN OPGEBOUWD PENSIOEN BIJ EEN VORIG WERKGEVER?

Nee, deze informatie staat op het ‘UPO gewezen deelnemer' en dat ontvangt u minimaal eens in de 5 jaar. U bent gewezen deelnemer als uw deelname aan de pensioenregeling is gestopt. Bijvoorbeeld doordat u niet langer bij het bedrijf werkt. U houdt wel recht op wat u heeft opgebouwd, maar bouwt nu niet meer op. Hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij vorige werkgevers, vindt u jaarlijks bijgewerkt op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

HOE KRIJG IK EEN TOTAALOVERZICHT VAN MIJN PENSIOEN?

Op de website www.mijnpensioenoverzicht.nl vindt u een totaaloverzicht van al uw opgebouwde en nog op te bouwen pensioenaanspraken. Op deze site staan ook uw AOW-rechten.

ER STAAT GEEN WAARDEOVERDRACHT OP MIJN UPO - KLOPT DAT?

Uw waardeoverdracht staat inderdaad niet apart vermeld. Als de waardeoverdracht voor 31 december is afgehandeld, is het verwerkt in de pensioenbedragen op uw UPO. Wijzigingen na 31 december staan vermeld op een volgende UPO. Dat geldt ook voor wijzigingen die uw werkgever heeft doorgevoerd in uw pensioenregeling.

IK KRIJG MEER UPO’S VAN GENERALI - KAN DAT?

Iedere deelnemer aan een Generali-pensioenregeling ontvangt jaarlijks een UPO. U neemt deel aan een pensioenregeling als er premie wordt betaald voor die pensioenregeling. Over iedere pensioenregeling ontvangt u een overzicht. Wanneer u meedoet aan verschillende soorten pensioenregelingen, bijvoorbeeld een basispensioen en een aanvullend pensioen, dan krijgt u voor elke regeling een pensioenoverzicht.

Het UPO van 2017 ontvangt u van ons als u op 31 december 2016 deelneemt aan een pensioenregeling bij Generali. Wanneer u in de loop van 2017 uit dienst gaat, krijgt u van ons het Pensioenoverzicht einde deelneming. In dit geval krijgt u in 2017 dus van ons 2 overzichten. Gaat u uit dienst en neemt u niet meer deel aan een pensioenregeling bij Generali, dan ontvangt in het jaar dat u uit dienst gaat een UPO Einde Deelneming. Daarna ontvangt u als ‘gewezen deelnemer’ eens in de 5 jaar een UPO gewezen deelnemer.

IK BEN NU WERKLOOS - HOEVEEL PENSIOEN KRIJG IK DAN LATER?

U blijft bij werkloosheid recht houden op het ouderdomspensioen dat u al heeft opgebouwd. Als u uw baan kwijtraakt, dan blijft uw opgebouwde pensioenkapitaal dus gewoon staan. Zolang u geen nieuwe baan heeft, bouwt u geen nieuw ouderdomspensioen meer op, tenzij u daarvoor zelf iets heeft geregeld.

Werkloosheid kan wel gevolgen hebben voor het pensioen dat uw nabestaanden ontvangen bij uw overlijden. Welke gevolgen dat zijn, hangt af van uw pensioenregeling. Uw adviseur kan u hierover meer vertellen.

IK WIL MIJN PENSIOEN AFKOPEN – MAG DAT?

Nee, pensioen mag niet zomaar afgekocht worden. Bij afkoop wordt het recht op een toekomstig pensioen in één keer uitgekeerd. U mag dus niet beslissen om het opgebouwde pensioen eerder op te nemen. Generali mag als aan de wettelijke regels wordt voldaan besluiten om uw pensioen af te kopen. Generali kan helaas niet voldoen aan individuele verzoeken tot afkoop van klein pensioen. Meer over afkoop pensioen leest u bij Afkopen pensioen - mag dat?.

IS DE PENSIOENVERDELING TUSSEN EX-PARTNERS NA SCHEIDING TERUG TE ZIEN OP HET UPO?

Nee, dit bedrag vermelden wij niet apart op uw pensioenoverzicht. Op het moment van echtscheiding nemen we met zowel u als uw ex-partner contact op over de verdeling van het pensioen.

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN HET ‘WAARDEOVERZICHT BELEGGINGSVERZEKERINGEN’ EN HET UPO?

Het waardeoverzicht beleggingsverzekeringen geeft inzicht in de opgebouwde waarde van uw verzekering en de kosten van uw verzekering. Bovendien leest in het waardeoverzicht hoe de opgebouwde waarde tot stand gekomen is.

Het UPO laat zien wat u met de opgebouwde waarde uit het waardeoverzicht kunt doen. Omdat in beide overzichten verschillende informatie staat, raden wij u aan zowel het waardeoverzicht als het UPO goed te bewaren.

WAT IS FACTOR A?

Factor A geeft aan hoeveel uw pensioen is gegroeid in het afgelopen kalenderjaar. Dit bedrag staat op het UPO dat u van ons ontvangt. Deze factor A is nodig voor het berekenen van de jaarruimte. De jaarruimte is het bedrag dat u maximaal aftrekbaar mag verzekeren voor een lijfrente in de aangifte inkomstenbelasting. Als u een pensioenregeling heeft, dan moet u de jaarruimte verminderen met het pensioen dat u opbouwt. Hoeveel pensioen u voor deze berekening opbouwt, wordt de aangroei genoemd, de factor A.

Het bedrag op het pensioenoverzicht kunt u nodig hebben voor uw belastingaangifte over het jaar 2017. Heeft u meerdere pensioenoverzichten ontvangen? Dan moet u de factor A bedragen op deze pensioenoverzichten bij elkaar optellen. Wilt u een berekening maken van uw fiscale ruimte? Gebruikt u dan de Rekenhulp Lijfrentepremie van de Belastingdienst

HEBBEN BELEGGINGSFONDSEN INVLOED OP DE VOORBEELDKAPITALEN OP HET UPO?

Nee, dit heeft geen invloed op het voorbeeldkapitaal op uw UPO. Wij rekenen voor de voorbeeldkapitalen op uw UPO met een voorbeeldrendement van 4%. Dit percentage is wettelijk voorgeschreven.

De beleggingswaarde van uw pensioen op uw pensioendatum is berekend met een voorbeeldrendement van 4%. Het voorbeeldrendement berekent de beleggingswaarde op uw pensioendatum. Dit is het rendement op de beleggingswaarde in de opbouwfase van uw pensioen. Het voorbeeldrendement ziet u op het pensioenoverzicht onder het kopje "Wat is de (beleggings)waarde van uw pensioen?" Om het vergelijken van de UPO's makkelijker te maken, werken alle pensioenuitvoerders met hetzelfde percentage. Dit percentage is door de overheid vastgesteld op 4% voor het voorbeeldrendement.

WAT IS HET VOORBEELDRENDEMENT?

Het voorbeeldrendement is een voorbeeldpercentage, niet te verwarren met het percentage van de rentestand van de pensioenindicatie op het pensioenoverzicht. Wij gebruiken het percentage van de rentestand om een indicatie te geven van het pensioen dat u met de beleggingswaarde kunt aankopen. Het percentage van de rentestand ziet u op het overzicht staan onder het kopje "Bij pensionering".

MEER INFORMATIE

Heeft u nog vragen over uw UPO? Neem dan gerust contact met ons op. Wij beantwoorden uw vragen graag en geven praktische hulp. Met alle aandacht voor uw persoonlijke situatie. Dat kan telefonisch, maar ook per e-mail en via de chat.

U kunt natuurlijk ook altijd contact opnemen met uw adviseur of een adviseur zoeken bij u in de regio.

 

 

 

Zoek adviseur