Overlijden

Een overlijden is emotioneel zeer aangrijpend, en kan ook verstrekkende financiële gevolgen hebben. Juist op zo een moment vinden wij het belangrijk dat u weet waar u aan toe bent. Wat kunt u van ons verwachten als u een overlijden meldt?

Overlijden melden

Nadat u het overlijden van de verzekerde bij ons meldt, keert de levensverzekering een bedrag uit. Om dat bedrag te kunnen uitkeren, hebben wij de volgende documenten nodig:

  • een schriftelijk verzoek om het verzekerde bedrag uit te keren, ondertekend door de begunstigde(n) (degene die de uitkering ontvangt);
  • een kopie van de verzekeringspolis;
  • een kopie van een recent bankafschrift van de rekening waarop de uitkering moet worden overgemaakt;
  • een kopie van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs van de begunstigde(n);
  • akte van overlijden van de overleden verzekerde.

In sommige gevallen hebben wij ook een verklaring van erfrecht nodig. In de verklaring van erfrecht staat wie de erfgenamen zijn. Hiermee kunnen wij bepalen aan wie wij het geld moeten uitkeren. Een verklaring van erfrecht is nodig als niet duidelijk is wie de uitkering ontvangt en het totaal uit te keren bedrag boven de € 6.000 ligt. Deze verklaring kunt u opvragen bij een notaris.

Wilt u ons de documenten sturen of heeft u vragen? Direct naar onze contactgegevens.

Documenten toesturen

Wij zijn verplicht de identiteit van de ontvanger van de uitkering vast te stellen op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Om die reden hebben we een kopie nodig van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs en een kopie van een recent afschrift van de rekening waarop we de uitkering moeten overmaken.

Reactietermijn na melden overlijden

Als wij alle documenten ontvangen hebben, kunt u de uitkering uiterlijk binnen 10 werkdagen verwachten.

Ontvanger uitkering

De persoon die op de polis als begunstigde staat vermeld, ontvangt de uitkering. Staat in het testament iemand anders vermeld? Ook dan keren wij toch uit aan de begunstigde die op de polis staat. Dat doen wij omdat de verzekeringnemer bij ons heeft aangegeven aan wie wij de uitkering uit de verzekering moeten overmaken.

Uitbetaling uitkering

Wij proberen zo snel mogelijk tot uitkering over te gaan. Als wij alle documenten ontvangen hebben, dan kunt u de uitkering uiterlijk binnen 10 werkdagen verwachten.

Verzoek tot uitkeren afgewezen

Heel soms komt het voor dat wij een aanspraak (claim) op een verzekering (gedeeltelijk) moeten afwijzen. Dit kan verschillende redenen hebben. Als wij uw claim (gedeeltelijk) afwijzen, dan laten wij u dat schriftelijk weten.

Om teleurstelling te voorkomen, is het belangrijk om voor het afsluiten van de verzekering goed op de hoogte te zijn van de eventuele beperkingen van de verzekering en van de informatie die wij van u nodig hebben om aanspraak te kunnen maken op de verzekering.

Oneens hoogte uitkering

Ben u het niet met ons eens? Dan horen wij dat natuurlijk graag van u, zodat wij samen kunnen zoeken naar een passende oplossing. Meer informatie over ons klachtenbeleid.

Behandeltijd bezwaar

Klachten lossen wij het liefst meteen op met u. Lukt dat niet meteen? Dan informeren wij u binnen 8 werkdagen over een passende oplossing. Als wij uw klacht via uw adviseur ontvangen, dan handelen wij de klacht met uw adviseur af. Hij is dan verantwoordelijk voor de terugkoppeling aan u.

Meer informatie over onze reactietermijnen.