Als slachtoffer bent u verzekerd van alle aandacht

U heeft door een ongeval letselschade opgelopen. Wij begrijpen dat dit een heel vervelende situatie voor u is. Daarom wensen wij u in de eerste plaats een snel en volledig herstel toe. Wij realiseren ons dat een ongeval onverwacht komt en dat dit invloed heeft op uw dagelijks leven. U krijgt waarschijnlijk te maken met diverse mensen van verschillende instanties. Dan is het handig dat u weet hoe verzekeraars, waaronder Generali, omgaan met de afwikkeling van letselschade.

Bent u slachtoffer? Meld bij ons uw letselschade

U bent gewond geraakt bij een ongeval, waarbij een van onze verzekerden betrokken was. We gaan er alles aan doen om u zo snel mogelijk helderheid te geven over een eventuele schadevergoeding. Meld uw letselschade:
 • Telefonisch: dat kan op werkdagen van 8.30 tot 17.30 uur via (020) - 660 4350 of 088 - 668 08 70
 • Mail: letselschade@generali.nl
 • Ons adres is: Generali schadeverzekering maatschappij nv Diemerhof 42 Postbus 1888 1110 CL Diemen

Hoe gaat het schadeproces in zijn werk?

Letselschade kan een ingrijpende gebeurtenis zijn voor u en uw omgeving. Daarom gaan we uiterst zorgvuldig te werk. Wees er daarom op voorbereid dat het een maand of drie duurt voordat u zekerheid hebt of wij uw letselschade kunnen vergoeden. Het schadeproces bestaat uit vijf stappen. Deze stappen doorlopen wij met u en een eventueel door u ingeschakelde belangenbehartiger.

Stap 1: U meldt bij ons uw letselschade

Na uw melding nemen we zo snel mogelijk contact met u op. Heeft u een belangenbehartiger ingeschakeld? Dan nemen wij contact op met deze belangenbehartiger. U krijgt in elk geval binnen 10 werkdagen te horen of het ongeval waar u slachtoffer van bent geworden onder de verzekering van onze verzekerde valt.

Stap 2: Onderzoek - kunnen we u een schadevergoeding uitbetalen

Om te weten of we u daadwerkelijk een vergoeding kunnen geven, moeten we nog wel eerst een aantal zaken onderzoeken.

 • Een belangrijke vraag is of onze verzekerde verantwoordelijk is voor het ongeval. Met andere woorden: is onze verzekerde aansprakelijk? Als dat het geval is kunnen wij met u de schade regelen. -
 • We streven er altijd naar om binnen drie maanden vast te stellen of onze verzekerde aansprakelijk is. Vanaf dat moment heeft u zekerheid of wij uw schade vergoeden. Dat dit onderzoek zoveel tijd in beslag neemt, komt doordat wij afhankelijk zijn van informatie van politie en van eventuele getuigen. Ook de ernst van het door u opgelopen letsel en eventuele behandelingen die u hiervoor krijgt zijn van invloed. Dat betekent niet dat er in die drie maanden niets gebeurt. We overleggen met u wat er in deze periode gedaan en geregeld kan worden.
 • Het kan zijn dat het onderzoek langer dan drie maanden duurt. Bijvoorbeeld wanneer wij nog niet alle benodigde informatie hebben. Ook in dat geval nemen wij contact met u op om uit te leggen waarom dit het geval is.
Heeft u een Schadeverzekering voor inzittenden? Of een Ongevallenverzekering voor inzittenden? 
Soms is er helemaal geen onderzoek nodig naar de schuldvraag. Heeft u een Schadeverzekering voor inzittenden of een Persoonlijke Ongevalleninzittenden verzekering? Dan maakt het niet uit wie aansprakelijk is. De hoogte van uw schadevergoeding is dan wel afhankelijk van de voorwaarden van deze verzekering

Stap 3: We houden regelmatig contact. Ook over uw medische situatie.

 • We nemen regelmatig contact met u op om zaken af te stemmen
 • U wordt zo spoedig mogelijk bezocht door een schaderegelaar als het herstel naar verwachting langer dan zes maanden zal duren
 • Als dat nodig is, vraagt de medisch adviseur informatie op bij de artsen die u behandelen

Medische informatie valt onder het medisch geheim van de medisch adviseur. Dat betekent dat onze medisch adviseur (Medas) u medische machtigingen toe stuurt. U vult per machtiging een arts of therapeut in en ondertekent deze machtiging. Hiermee geeft u toestemming aan Medas om informatie op te vragen bij de desbetreffende artsen en therapeuten. U moet hiervoor toestemming geven omdat het om privacygevoelige gegevens gaat. Op grond van de informatie die Medas ontvangt van uw arts of therapeut , schrijven zij een medisch advies. Hierin wordt aangegeven wat de klachten zijn, wat het verloop van de behandelingen is, of er (blijvende) klachten of beperkingen zijn, of dit ten gevolge van het ongeval is, of er een risico in de toekomst zal zijn et cetera.

Stap 4: U krijgt mogelijk een voorschot

Heeft u voor of tijdens de schadebehandeling kosten gemaakt? Dan kunnen wij u vaak een voorschot geven. Dit voorschot trekken we dan af van uw uiteindelijke schadevergoeding. Dit voorschot kunnen we alleen verstrekken als vaststaat dat onze verzekerde aansprakelijk is en de letselschade die u heeft opgelopen het gevolg is van het ongeval.

Stap 5: Samen bepalen we uw schadevergoeding
We kunnen samen met u de schadevergoeding bepalen. Dat kan zodra:

 • we voldoende informatie hebben
 • het duidelijk is dat onze verzekerde aansprakelijk is
 • er geen veranderingen meer worden verwacht in uw medische situatie en arbeidssituatie

Bent u zelf mede aansprakelijk voor het ongeval? Dan vergoeden wij uw schade voor het deel waarvoor onze verzekerde aansprakelijk is.

Meer over het letselschadeproces

Wilt u meer weten over hoe we met uw letselschade omgaan? Lees dan ook de brochure 'Letselschaderegeling - Omdat wij u graag verder helpen'. Hierin vindt u nog een extra toelichting over personenschade behandeling door Generali.

Bij Generali werken we volgens de Gedragscode Behandeling Letselschade

Wij willen graag dat de behandeling van uw schade soepel en zonder problemen voor u verloopt. Uw letsel is immers al erg genoeg. En omdat het schadebehandelingsproces soms best ingewikkeld is, werken wij volgens de Gedragscode Behandeling Letselschade. Deze gedragscode reikt u en ons een aantal ‘spelregels’ aan, zoals:

 • Als slachtoffer staat u centraal. In de schadebehandeling draait het om u. Als u dat wilt, zullen uw belangenbehartiger en wij u actief betrekken bij de schadebehandeling.
 • Wij gaan respectvol met elkaar om. Het staat voorop dat uw belangenbehartiger en wij vriendelijk, respectvol en eerlijk met u en elkaar omgaan. We hebben regelmatig contact met elkaar, komen afspraken na en bespreken problemen samen.
 • De schadebehandeling houden we inzichtelijk. Uw belangenbehartiger en wij kunnen samen met u een plan van aanpak voor de schadebehandeling opstellen. Zo kan de schadebehandeling vlot verlopen en kunt u deze van begin tot eind beter volgen. Zo kunt u - als u daar prijs op stelt - kopieën ontvangen van de correspondentie tussen ons en uw belangenbehartiger.
 • We overleggen in harmonie. Alle betrokkenen voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor het overleg dat tot goede oplossingen moet leiden.
 • We houden een goed tempo in de schadebehandeling. Het regelen van een schade kost tijd. Het hoeft echter niet onnodig lang te duren. De gedragscode geeft spelregels om de schade voortvarend en verantwoord te regelen.
 • Tijdens de schadebehandeling kunnen zich meningsverschillen voordoen. De gedragscode stelt manieren voor om daar goed mee om te gaan. Die gebruiken we.

Door wie is de Gedragscode samengesteld?
De Gedragscode Behandeling Letselschade is opgesteld door: 

 • Mensen die zelf slachtoffer zijn geweest
 • Slachtofferorganisaties
 • Onafhankelijke onderzoekers van de Universiteit van Tilburg
 • Belangenbehartigers
 • De Letselschade Raad
 • Verzekeraars

Toepassing van de Gedragscode

Het is niet verplicht de gedragscode toe te passen. In elke zaak kunnen slachtoffer en belangenbehartiger besluiten zich wel of niet aan de gedragscode te houden. De gedragscode wordt door de meeste slachtofferorganisaties en verzekeraars onderschreven. De code is ook ondertekend door een aantal belangenbehartigers. Als uw belangenbehartiger de gedragscode niet ter sprake brengt, kunt u zelf voorstellen om de gedragscode te volgen gedurende de schadebehandeling.

Toetsing op naleving van de Gedragscode

Ons schaderegelingsproces is als goed beoordeeld in de audit van het Personenschade Instituut van Verzekeraars (PIV-audit).De PIV-Audit toetst de volgende onderdelen:

 • Kwaliteit van de schadebehandeling en naleven van de gedragsregels
 • Doorlooptijd van de zaken
 • Hoe tevreden mensen met letselschade zijn over onze schadebehandeling
 • Informatievoorziening aan het slachtoffer
 • Opleiding en kennisniveau van de medewerkers
 • De inrichting van het medische traject en hoe wij de privacy waarborgen

Meer informatie

Een toegankelijke samenvatting van de Gedragscode Behandeling Letselschade kunt u vinden in de flyer ‘Grip op uw letselschade’.
Deze flyer kunt u bekijken op www.deletselschaderaad.nl/slachtoffers/hulp-vinden. Als u liever een papieren versie hebt kunt u deze flyer ook aanvragen bij:

 • De Letselschade Raad: 088 - 332 25 55
 • Slachtofferhulp Nederland: 0900 - 01 01
 • ANWB Verkeersslachtofferlijn: 088 - 269 77 66

Tips voor u als slachtoffer

Hoe kunt u zelf bijdragen aan een vlotte schadeafhandeling? Om u goed en vlot te kunnen helpen, is het handig als u:
 • Tijdens de gehele schadebehandeling alle benodigde informatie verstrekt
 • De schade zoveel mogelijk beperkt en bij twijfel met ons afstemt
 • Actief bijdraagt aan uw herstel, dan bereikt u eerder uw medische eindsituatie en kunnen we samen de juiste inschatting maken voor de hoogte van uw schadevergoeding

Een belangenbehartiger inschakelen

Als u uw schade meldt of als uw schade bij ons al in behandeling is, kunt u besluiten een belangenbehartiger in te schakelen. Dat is iemand met juridische kennis over personenschade. Vooral bij ernstige verwondingen raden wij u dit zeker aan te doen. Zodra u een belangenbehartiger inschakelt, neemt hij of zij het contact met ons van u over. Heeft u een rechtsbijstandverzekering, dan kunt u via deze verzekering een specialist inschakelen. Gaat u zelf op zoek naar een belangenbehartiger? Dan kunt u adressen van belangenbehartigers opvragen via www.deletselschaderaad.nl/register. Hier vindt u het Register Letselschade. De bedrijven die vermeld staan in het Register werken volgens de Gedragscode Behandeling Letselschade.

Kosten belangenbehartiger

Het inschakelen van een belangenbehartiger kost geld, tenzij u een rechtsbijstandverzekering hebt. De kosten voor een belangenbehartiger noemen wij ook wel 'buitengerechtelijke kosten'. Is onze verzekerde aansprakelijk voor het ongeval? Dan betalen wij de kosten van uw belangenbehartiger, voor zover die redelijk zijn. Rekent uw belangenbehartiger meer dan wat redelijk is? Dan komen die extra kosten voor uw rekening. Wij adviseren u van te voren heldere afspraken te maken met uw belangenbehartiger. Zo voorkomt u teleurstelling of discussie over de kosten. Wij betalen dat deel waarvoor onze verzekerde aansprakelijk is. Is onze verzekerde voor bijvoorbeeld voor de helft aansprakelijk? Dan vergoeden wij de helft van de buitengerechtelijke kosten. Is onze verzekerde niet aansprakelijk. Dan krijgt u geen vergoeding van ons en betaalt u zelf alle kosten.

Register van de Letselschaderaad

Het Register Letselschade is hét overkoepelend kwaliteitsregister voor professionele dienstverleners in letselschadezaken. In het Register Letselschade vindt u gekwalificeerde belangenbehartigers zoals letselschade-experts en letselschade-advocaten die zich conformeren aan de kwaliteitseisen die de branche aan hen stelt. Ook Generali staat ingeschreven in het Register Gedragscode Behandeling Letselschade. De belangenbehartigers die in dit register staan:

 • Behoren integer te handelen
 • Zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
 • Hanteren marktconforme tarieven
 • Houden zich aan de Gedragscode Behandeling Letselschade
 • Leggen jaarlijks een self assessment af
 • Werken mee aan een driejaarlijks dossieronderzoek en een bezoekaudit
 • Verstrekken op verzoek informatie als De Letselschade Raad aanleiding ziet voor een nader onderzoek.

Privacy

Wij vinden uw privacy heel belangrijk en hebben daarom de bescherming van uw persoonsgegevens hoog in het vaandel staan. Via ons privacybeleid informeren wij u over het gebruik van uw persoonsgegevens door Generali.

Fraude

Verzekeringsfraude is uiteraard in niemands belang. Daarom kunnen wij maatregelen treffen om te voorkomen dat iemand onterecht een schadevergoeding ontvangt. Bij twijfel over juist of volledige gegevens bij schadevergoeding is een persoonlijk onderzoek mogelijk. Bijvoorbeeld met cameraopnamen van dagelijkse activiteiten. Hierop zijn overigens wettelijke bepalingen en interne gedragscodes van toepassing. Meer over ons fraudebeleid vindt u hier.