Medische acceptatie

Sluit u bij ons een levensverzekering of arbeidsongeschiktheidsverzekering af? Dan is het belangrijk dat u ons op de hoogte stelt van uw gezondheidssituatie. Daarom vragen wij u om een gezondheidsverklaring in te vullen. Nadat u de verklaring heeft ingevuld, beoordeelt de medisch adviseur uw gezondheidssituatie. Daaruit volgt een advies over de vraag of wij u kunnen accepteren en zo ja, onder welke voorwaarden. Op deze pagina vindt u alle informatie over hoe dat proces precies werkt.

Acceptatie van uw aanvraag

Wij controleren uw gezondheidssituatie als u een levens- of arbeidsongeschiktheidsverzekering aanvraagt. Wij bekijken hoe uw gezondheid in het verleden was en hoe die op dit moment is. Als verzekeraar moeten wij kunnen inschatten hoe groot de kans is dat u binnen de looptijd van de verzekering arbeidsongeschikt raakt of komt te overlijden. Die kans bepaalt of en op welke manier wij u als verzekerde kunnen accepteren. Dit noemen wij het acceptatieproces.

De gezondheidsverklaring

Het juist invullen van de gezondheidsverklaring is belangrijk. Hoe dat werkt leest u hier. Op basis van de gezondheidsverklaring kunnen wij uw gezondheid inschatten. Let daarbij op de volgende punten:

 • Beantwoord alle vragen op de gezondheidsverklaring volledig en naar waarheid.
 • Geef aan of u lijdt (of heeft geleden) aan één of meer van de aandoeningen, ziekten, gebreken en/of klachten die op het formulier staan.
 • Geef in dat geval een uitgebreide toelichting.
 • Als uw gezondheidstoestand verandert ná het invullen van de gezondheidsverklaring, maar vóórdat de verzekering ingaat, moet u dit direct aan ons doorgeven.
 • Onderteken de verklaring.

Wij raden u aan om voor het invullen van uw gezondheidsverklaring eerst de toelichting (vanaf pagina 10) te lezen. Er staat duidelijk in omschreven wat voor u belangrijk is.

Medische beoordeling

Direct als u een verzekering aanvraagt, start het acceptatieproces. De medisch adviseur beoordeelt dan uw aanvraag. Soms vraagt de adviseur, met uw toestemming, aanvullende medische informatie aan uw arts, specialist of therapeut. Dit kan alleen met uw toestemming via een machtigingsformulier. Misschien krijgt u een medische keuring door een arts of specialist. Dat hangt af van wat u heeft ingevuld op uw gezondheidsverklaring en/of de hoogte van het verzekerd bedrag dat u aanvraagt.

De medisch adviseur beoordeelt alle medische gegevens en geeft advies over de voorwaarden om uw aanvraag te accepteren. Wij accepteren:

 • uw aanvraag onder normale voorwaarden en tegen de standaardpremie. U ontvangt zo snel mogelijk uw polis.
 • uw aanvraag met een beperkende voorwaarde, de uitsluitingsclausule. U ontvangt van ons een brief waarin de clausule beschreven staat, het acceptatievoorstel. Gaat u akkoord met dit voorstel, dan ontvangt u uw polis met daarop de uitsluitingsclausule.

  Een voorbeeld
  wij accepteren uw aanvraag voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering met uitsluiting van psychische klachten. U krijgt dan wel een uitkering als u arbeidsongeschikt raakt als gevolg van een gebroken been, maar geen uitkering als u arbeidsongeschikt raakt als gevolg van psychische klachten.

 • uw aanvraag, maar met een hogere premie. U ontvangt van ons een nieuwe offerte. Als u daarmee akkoord gaat, ontvangt u uw polis.
 • uw verzekeringsaanvraag niet. U ontvangt daarover een brief met de reden.

Klachten of suggesties

Wij begrijpen dat een medische keuring behoorlijk wat impact heeft. We willen er daarom graag voor zorgen dat een eventuele keuring en het acceptatieproces zo goed mogelijk verlopen. Heeft u klachten of suggestie over uw acceptatieproces of medische keuring, of bent u het niet eens over de gang van zaken? U kunt ons helpen om onze producten en service beter te maken.

Klacht

Uw gegevens

Bijlagen