Fraudebeleid

De basis voor verzekeren is vertrouwen. Wij vertrouwen erop dat u bij de aanvraag van een verzekering alle vragen eerlijk beantwoordt en dat u bij een schade of een uitkeringsverzoek juiste en volledige informatie verstrekt. Sommige mensen maken misbruik van financiële producten. Dat willen wij graag voorkomen omdat fraude uiteindelijk zorgt voor verhoging van de premie.

FRAUDE

Helaas is er een kleine groep mensen die ons en uw vertrouwen misbruikt. Wij vinden dit niet acceptabel. Daarom hebben wij een fraudebeleid. Ons fraudebeleid richt zich op het voorkomen en bestrijden van fraude. Onder fraude verstaan we het opzettelijk en op oneigenlijke gronden (proberen te) verkrijgen van een verzekeringsdekking of schadevergoeding. De volgende voorbeelden komen we in de praktijk tegen:

 • Een verzekerde meldt zich arbeidsongeschikt of ziek, terwijl hij in werkelijkheid gewoon doorwerkt
 • Een verzekerde verdraait de toedracht van een schade om daarmee te zorgen dat de schade onder de dekking van zijn verzekering valt
 • Een verzekerde meldt een afgewezen schade nogmaals met een andere toedracht, zodat er wel dekking is
 • Een kandidaat-verzekerde vult een gezondheidsverklaring niet naar waarheid in
 • Een kandidaat-verzekerde verzwijgt bij het aanvragen van een verzekering met dekking voor het overlijdensrisico dat hij een (ernstige) ziekte heeft of heeft gehad
 • Een verzekerde vervalst nota's en dient die in voor vergoeding
 • Een verzekerde geeft meer zaken als gestolen op dan in werkelijkheid het geval is

VOORKOM MISVERSTANDEN

Is u bij het aanvragen van een verzekering iets niet duidelijk, weet u niet wat wij met een bepaalde vraag bedoelen? Neem dan contact met ons op. Dit geldt natuurlijk ook wanneer u niet goed weet op welke manier u moet handelen bij een schademelding, ziekmelding, arbeidsongeschiktheidsmelding of een uitkeringsverzoek in verband met een overlijden. Zo voorkomen we samen misverstanden.

HOE GAAN WIJ OM MET FRAUDEURS

Als fraude is bewezen, neemt Generali de volgende maatregelen:

 • Wij betalen u geen schadevergoeding meer. Als u al een schadevergoeding heeft ontvangen, moet u die terugbetalen.
 • Wij beëindigen uw verzekering onmiddellijk. Als daartoe aanleiding is, worden ook uw andere verzekeringen bij Generali beëindigd.
 • Wij kunnen voor gemaakte interne onderzoekskosten een standaard schadevergoeding van € 532,- terugvorderen, exclusief het fraudebedrag.
 • Wij registreren de fraude in ons systeem.
 • Wij laten de fraude opnemen in het incidentenregister (waarschuwingslijst) van het Centraal Informatie Systeem (CIS) waaraan alle Nederlandse verzekeraars deelnemen.
 • Wij melden de fraude bij het Centrum Bestrijding Verzekeringsfraude van het Verbond van Verzekeraars
 • Wij kunnen aangifte doen bij de politie of justitie, bijvoorbeeld van valsheid in geschrifte of oplichting

Terugvorderen kosten

Voor gemaakte interne onderzoekskosten geldt een standaard schadevergoeding van € 532,-. Dit bedrag wordt door Service Organisatie Directe Aansprakelijkstelling (SODA) verhaald. Bovenop het standaardbedrag kan SODA namens Generali Nederland ook overige ten onrechte gemaakte kosten of ten onrechte betaalde schade terugvorderen. Meer informatie over deze directe aansprakelijkstelling vindt u in de brochure van het Verbond van Verzekeraars

AANGIFTE BIJ DE POLITIE

Aangifte doen bij de politie is een zware maatregel. Afhankelijk van de ernst en de omvang van het fraudegeval doen wij aangifte. Bij deze afweging nemen we, in overeenstemming met het Fraudeprotocol van het Verbond van Verzekeraars, onder meer de volgende vragen mee:

 • Hoe groot is de inbreuk van het fraudegeval op maatschappelijke en bedrijfseconomische belangen?
 • Is er sprake van georganiseerde fraude? Zijn er meer fraudeurs bij betrokken?
 • Is iemand slachtoffer geworden van de fraude?
 • Heeft politie of justitie om aangifte gevraagd?

INFORMATIE AAN DE FRAUDEUR

Als fraude door ons is vastgesteld, informeren wij de betrokkene schriftelijk (aangetekend) over de maatregelen die wij hebben getroffen.

COÖRDINATOR FRAUDEBEHEERSING

Op onze afdeling Speciale Zaken zijn coördinatoren fraudebeheersing werkzaam. Zij staan als (kandidaat)register coördinator ingeschreven in het Register Coördinatoren Fraudebeheersing. Dit register valt onder de verantwoordelijkheid van het Verbond van Verzekeraars en wordt beheerd door het Nederlands Instituut voor Registerexperts (Nivre). 

VRAGEN

Heeft u vragen over ons fraudebeleid, opmerkingen of tips? Wilt u een fraude melden? Stuur dan een e-mail naar onze fraudecoördinator. Het e-mailadres is specialezaken@generali.nl.