Activering beleggingsverzekeringen

Wij hebben de voorbije periode onze klanten met zogenaamde niet opbouwende verzekeringen en hypotheek gebonden verzekeringen zeer intensief benaderd. Onze boodschap: kijk kritisch naar uw beleggingsverzekering en ga bewust na –liefst met uw adviseur- of u de verzekering wilt aanpassen, stopzetten, oversluiten of ongewijzigd voortzetten.

activeringsscores

Het is belangrijk om een bewuste, weloverwogen keuze te maken. Veel van onze klanten hebben daarop gereageerd. Hoeveel klanten dat zijn en waarvoor zij kiezen kunt u hieronder zien in de tabel met ‘activeringsscores’.

Niet opbouwende polissen scores  
Verzekering is beëindigd door natuurlijk verval of afgekocht  49%  
Verzekering is premievrij gemaakt of op verzoek klant aangepast 19%  
Verzekering is inmiddels opbouwend 13%  
Klant heeft de keuze gemaakt om niet te wijzigen 19%  
Klant heeft nog geen keuze gemaakt  0%  
Totaal 100%  
Hypotheek gebonden polissen    
Verzekering beëindigd door natuurlijk verval of afgekocht 43%  
Verzekering is premievrij gemaakt of op verzoek klant aangepast 18%  
Klant heeft de keuze gemaakt niet te wijzigen 22%  
Klant ondanks intensieve inspanningen niet bereikt 9%  
Klant heeft nog geen keuze gemaakt 9%  
Totaal 100%  
Pensioengebonden beleggingsverzekering      
Categorie zeer kwetsbaar kwetsbaar minder kwetsbaar
Verzekering is beëindigd door natuurlijk verval of afgekocht 34% 37% 46%
Verzekering is premievrij gemaakt of op verzoek klant aangepast 19% 15% 17%
Klant heeft de keuze gemaakt om niet te wijzigen 15% 16% 12%
Klant ondanks intensieve inspanningen niet bereikt 0% 0% 0%
Klant geïnformeerd over de beleggingsverzekering en de mogelijkheden  - - 23%
Klant heeft nog geen keuze gemaakt  32% 32% 2%
Overige beleggingsverzekeringen    
Categorie kwetsbaar  minder kwetsbaar
Verzekering is beëindigd door natuurlijk verval of afgekocht  66% 79%
Verzekering is premievrij gemaakt of aangepast 7% 7%
Klant heeft de keuze gemaakt om niet te wijzigen 6% 1%
Klant ondanks intensieve inspanningen niet bereikt 2% 1%
Klant geïnformeerd over de beleggingsverzekering en de mogelijkheden  - 4%
Klant heeft nog geen keuze gemaakt 19% 9%
Totaal 100% 100%

Stand 30 juni 2017

Toelichting

Verzekering is beëindigd door natuurlijk verval of afgekocht

Dit betreft beleggingsverzekeringen die zijn beëindigd door natuurlijk verval en afkoop van de beleggingsverzekering. Beëindiging door natuurlijk verval kan komen doordat de beleggingsverzekering tot uitkering is gekomen door het overlijden van de verzekerde of omdat de looptijd van de beleggingsverzekering verstreken is. Beleggingsverzekeringen die zijn afgekocht door de klant zijn op initiatief van de klant beëindigd voor het verstrijken van de looptijd.

Verzekering is premievrij gemaakt of op verzoek klant aangepast

Dit is de categorie beleggingsverzekeringen waarin de beleggingsverzekering op verzoek van de klant wordt aangepast. Hierbij kan gedacht worden aan het aanpassen van de overlijdensrisicodekking of het overstappen naar andere beleggingsfondsen. Het doel van deze aanpassing is in de regel de beleggingsverzekering meer vermogen op te laten bouwen en dat de klant dichter bij zijn oorspronkelijke doelkapitaal komt. Daarnaast kan de beleggingsverzekering ook premievrij zijn gemaakt. Dit betekent dat de klant geen premie meer betaalt voor de beleggingsverzekering. Een reden voor het premievrij maken van een beleggingsverzekering kan zijn dat het afkopen van de beleggingsverzekering om fiscale redenen ongunstig is voor de klant en het bedrag van de inleg nu op andere wijze (deels) kan worden benut voor vermogensopbouw.

Categorie niet opbouwend: Verzekering is inmiddels opbouwend

Dit betreft de categorie beleggingsverzekeringen die op 1 januari 2013 niet opbouwend waren, maar nu opbouwend zijn geworden. Dit kan komen door aanpassingen in de beleggingsverzekering zelf die de verzekeraar doorvoert, of doordat de beleggingen zodanig in waarde zijn gestegen dat er weer sprake is van waarde-opbouw, of in ieder geval dat de beleggingsverzekering hierdoor weer opbouwend is. Deze beleggingsverzekeringen zijn in de categorie ‘niet opbouwend’ geactiveerd maar moeten echter wel nog geactiveerd worden onder één van de andere 3 categorieën beleggingsverzekeringen.

Klant heeft de keuze gemaakt om niet te wijzigen

Dit is de categorie beleggingsverzekeringen waarbij de klant een bewuste keuze heeft gemaakt om niets aan de beleggingsverzekering te veranderen na contact met de verzekeraar of de adviseur. Klanten kunnen deze keuze maken omdat zij deze beleggingsverzekering als een extraatje bovenop de tweede pijler pensioenvoorziening zien en niet primair afhankelijk zijn van de opbrengst van de beleggingsverzekering voor de pensioenvoorziening. Het kan ook zijn dat er in de verzekering een garantie zit op een bepaald bedrag of rendement en dat klanten om die reden de verzekering wensen te behouden. Het kan ook zijn dat er bij de beleggingsverzekering geen sprake is van een gat tussen verwacht eindkapitaal en het eindkapitaal bij het afsluiten van de verzekering. Klanten kunnen deze keuze ook maken als zij de beleggingsverzekering beschouwen als louter een risicoverzekering en dus niet voor opbouw van vermogen. Ook vallen in deze categorie polissen waarbij de klant aantoonbaar en expliciet in niet mis te verstane bewoordingen duidelijk heeft gemaakt dat hij alle medewerking aan het maken van een weloverwogen keuze weigert.

Klant ondanks intensieve inspanningen niet bereikt

In deze categorie beleggingsverzekeringen zit de groep klanten die niet zijn bereikt door de verzekeraar ondanks intensieve inspanningen daartoe. Verzekeraars hebben zich ingespannen om correcte contactgegevens te verzamelen en meerdere malen op verschillende wijze contact met deze klanten proberen te krijgen. In deze categorie zit ook de groep klanten met wie de verzekeraar en/of adviseur meerdere keren op verschillende wijzen inhoudelijk contact heeft gehad over de beleggingsverzekering maar van wie een weloverwogen keuze vervolgens uitblijft. Deze klanten kunnen indien zij daar alsnog behoefte aan hebben zich bij verzekeraar en/of adviseur melden voor een kosteloos hersteladvies en/of voor het daadwerkelijk wijzigen van de beleggingsverzekering. De verzekeraar is nu wel gestopt om hen actief te benaderen.

Klant geïnformeerd over de beleggingsverzekering en de mogelijkheden

Deze klanten zijn door de verzekeraar geïnformeerd over de beleggingsverzekering en de mogelijkheden om hun situatie te verbeteren en kunnen zelf een beroep doen op de verzekeraar als zij hun situatie ook daadwerkelijk willen veranderen. De verzekeraar zal deze klanten (veelal) verder niet zelf actief benaderen. De verzekeraar heeft voor de categorie minder kwetsbare pensioengebonden en overige beleggingsverzekering dan voldaan aan de verplichting de klant te activeren.

Klant heeft nog geen keuze gemaakt

Dit betreft de categorie beleggingsverzekeringen waarbij de klant nog geen bewuste keuze heeft gemaakt over het voortzetten van de beleggingsverzekering. Dit kan het geval zijn omdat de verzekeraar de klant - vaak ondanks diverse inspanningen - nog niet heeft weten te vinden of te bereiken. Ook kan het zijn dat klanten na herhaaldelijk contact met hun verzekeraar en/of adviseur nog geen keuze hebben gemaakt. Bij niet opbouwende beleggingsverzekeringen wordt van verzekeraars en adviseurs verlangd dat zij alle klanten bereiken of een andere oplossing toepassen om het niet opbouwende karakter van de beleggingsverzekering weg te nemen. Voor de overige categorieën betekent dit dat verzekeraars deze klanten nog moeten activeren of informeren.