Onze verantwoordelijkheid

Wij willen waarde creëren. Niet alleen in economisch opzicht, maar ook met betrekking tot maatschappij en milieu. Wij zetten ons in om goede financiële resultaten op lange termijn te boeken en om de samenleving waarin wij opereren ten goede te helpen veranderen.

sociale dialoog

Wij willen het leven van mensen helpen verbeteren, vooral door middel van kwalitatief hoogwaardige producten en diensten die voldoen aan de behoefte aan bescherming van onze klanten. Wij voelen ons ook een deel van de gemeenschap waarin we opereren en proberen een steentje bij te dragen door diverse projecten te ondersteunen. Wij geloven dat ons succes voornamelijk berust op de kwaliteit van onze mensen. Wij richten ons dan ook op het verbeteren van de sociale dialoog om werknemers meer bewust te maken van de bedrijfsontwikkeling.

Overeenkomstig de betreffende Europese richtlijn heeft de Group in 1997 een speciaal orgaan op Europees niveau in het leven geroepen om de sociale dialoog te verbeteren. Dat orgaan is de Europese ondernemingsraad.

In 2006 hebben wij bovendien het Europees Sociaal Handvest ondertekend. Daarin staan een aantal beginselen en doelstellingen om het wederzijdse vertrouwen tussen directie en werknemers én een positieve werkomgeving, gebaseerd op naleving van het arbeidsrecht, te versterken en te bevorderen.

maatschappelijk verantwoord ondernemen

Onze MVO-strategie is opgesteld op basis van de business prioriteiten van de Group en de beginselen die in onze Gedragscode zijn vastgelegd. De strategie houdt ook rekening met de behoeften en verwachtingen van onze voornaamste stakeholders, die een belangrijke rol spelen in het succes van de Group. Onze strategie is uiteengezet in het handvest van duurzaamheidsverplichtingen. Dit document is essentieel voor de manier waarop wij met belangrijke maatschappelijke, milieu- en bestuurskwesties omgaan (de Group Policy for the Environment and Climate vindt u hier). Het identificeert ook actiegebieden waarop wij ons de komende jaren willen richten om onze bedrijfsdoelstellingen te halen en waarde voor onze stakeholders te creëren. Om de prioriteiten voor onze MVO-strategie vast te stellen en de inhoud van het duurzaamheidsverslag (Sustainbility Report) te bepalen, hebben we onze formele materialiteitsanalyse uitgevoerd volgens de G4-verslagleggingsrichtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI).

In het kader van onze inzet voor maatschappelijk verantwoord ondernemen onderschrijven wij de volgende VN-initiatieven:

Global Compact 
Principles for Responsible Investment (PRI) 
Principles for Sustainable Insurance (PSI)

Meer over maatschappelijk verantwoord ondernemen.